7.21.2014

7/19/2014 bbq in a garden 
Yuzo Hirashima,Ryo Kase,Kenji Honzawa,Yusuke Kaida,Momo-chan,Orie-chan,Aya Okabe,Satoshi Suzuki,Ruiko Tamura,Michio Hayashi,Kohatsu-kun,Akino Tagami,Kenta Inamasu.