5.18.2015

Takuma Watanabe × Makino Takashi at Arabaki Rock Fest'15
※1080p HD