7.23.2016

Otomo Yoshihide, Makino Takashi, Higuchi Yasuhito, Aoyama Yasutomo (07.22.2016)